Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä: 15.5.2018 (Muokattu 31.8.2023)

1. Rekisterinpitäjä
Opossumi ry
Yliopistokatu 7
80130 Joensuu

2. Yhteyshenkilö

Opossumi ry:n jäsenrekisterivastaava (yhteystiedot löytyvät täältä).

3. Rekisterin nimi

Opossumi ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen

sopimussuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ edellyttämä

jäsenrekisterin ylläpito, sekä järjestön jäsenien yhteystietojen ylläpito.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä ei säilytetä järjestöön kuulumattomien henkilöiden tietoja. Rekisteriin tallennetaan ainoastaan jäsenten henkilötietoja. Käsiteltävät henkilötiedot saadaan jäseneltä itseltään, järjestön jäseneksi liittymisen hetkellä. Tiedot kerätään lomakkeella, jonka jäseneksi liittyvä henkilö täyttää.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin merkitään jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka, jäsenyyden muoto, koulun sähköposti sekä arvioitu valmistumisvuosi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaista toimintaa. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen siirto ja käsittely toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin (kts. mm. Kide.app tietosuojasopimus https://kide.app/help/merchant-terms luku 9). Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää yhteistyökumppaneille, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos näin

erityisestä syystä kuitenkin tehdään, siirto toteutetaan Euroopan komission antaman tietosuojan

riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

9. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja 6 vuoden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot 180 vrk kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos

käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla

tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai

puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset

tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva

tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi,

jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöäLuo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita