OPOSSUMI RY:N SÄÄNNÖT

YLEISTÄ

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Opossumi ry ja kotipaikka on Joensuun kaupunki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia jäsentensä edunvalvonnasta ja olla mukana ohjauksen koulutuksen kehittämistyössä. Lisäksi tarkoituksena on pyrkiä lisäämään ohjauksen opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia järjestämällä jäsenilleen harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa. Yhdistys pyrkii tukemaan verkostoitumista oman alan ja muiden järjestöjen edustajien kanssa sekä lisäämään jäsentensä ohjausasiantuntijuutta järjestämällä asiapitoisia tapahtumia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esimerkiksi kokouksia sekä keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia ja seuraa ohjauksen alan ammatillista kehitystä sekä pyrkii herättämään kiinnostusta sitä kohtaan.

3§ TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

JÄSENET

4§ JÄSENMAKSU

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii varsinaisilta jäseniltään ja kannattajajäseniltään jäsenmaksua. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruuden ja keräystavan määrää yhdistyksen kevätkokous.

5§ JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Itä-Suomen yliopistossa ohjauksen koulutuksessa opiskeleva henkilö, joka on maksanut jäsenmaksun. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla yhdistyksen hallituksen kannattajajäseneksi hyväksymä luonnollinen henkilö, joka liittyessään maksaa kevätkokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi ohjauksen alalla ansioituneen henkilön, joka on edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja jäseneksi liittymispäivä.

6§ YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut, tai on menettelyllään, käytöksellään tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei itse eroa tutkinnon suoritettuaan. Eronnut tai erotettu jäsen menettää jäsenelle kuuluvat jäsenoikeudet.

YHDISTYKSEN KOKOUS

7§ YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräinen kokous.

Syyskokous pidetään syyslukukautena (1.9.-31.12.) ja kevätkokous kevätlukukautena (1.1.-31.5.).

Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää tilanteen vaatiessa etänä.

8§ KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä yhdistyksen jäsenille sähköpostitse tai toimitettava ilmoitustaululle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

9§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Kokouksen avaa kokoonkutsujana hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt, hallituksen varapuheenjohtaja.

10§ PÄÄTÖKSENTEKO JA VAALIMENETTELY

Yhdistyksen kokouksessa varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus sekä vaalikelpoisuus. Kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus.

Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni. Päätökset tehdään kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, henkilövaalit ratkaistaan arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi yhdistyksen puheenjohtajan mielipide.

11§ SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksen on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat;

1) valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

2) valita yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi kaudeksi

3) valita toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja kuluvaksi kaudeksi

4) hyväksyä hallituksen esityksestä toimintasuunnitelma seuraavaksi kaudeksi

5) hyväksyä hallituksen esityksestä talousarvio seuraavaksi kaudeksi

6) päättää uusista kunniajäsenistä hallituksen niin esittäessä, sekä

7) käsitellä muut esille tulevat asiat.

12§ KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksen on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat;

1) valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

2) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta toiminnantarkastajan lausunnon kuultuaan

3) hyväksyä toimintakertomus hallituksen esityksestä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä

4) päättää yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus

5) käsitellä muut esille tulevat asiat.

13§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan tarvetta.

Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle aina, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

14§ PÖYTÄKIRJA

Yhdistyksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja jonka tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat.

Pöytäkirjat on toimitettava yhdistyksen nettisivuille tai sähköpostitse jäsenille seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta.

HALLITUS

15§ YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen toimeenpano- ja valmisteluvalta kuuluu hallitukselle, jossa on puheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Lisäksi syyskokous voi valita enintään neljä (4) varajäsentä. Hallitus päättää itse työnjaostaan.

Hallituksen ja toiminnantarkastajan toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on tehdä yhdistyksen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet sekä muutoinkin edustaa yhdistystä. Tarvittaessa hallitus voi perustaa työryhmiä asioiden valmistelua tai toimeenpanoa varten.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä, ja jonka tarkastaa kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja.

16§ HALLITUKSEN VAIHTAMINEN JA TÄYDENTÄMINEN

Mikäli hallitus tai hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tehtävästään kesken toimikauden, valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi hallitus tai sen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. siten, että hallitus tai sen jäsen jatkaa tehtävässään kunnes uusi hallitus tai sen jäsen on valittu.

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

17§ NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, kullakin on oikeus toimia yksin nimenkirjoittajana. Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden yhdelle (1) yhdistyksen jäsenelle.

18§ TILINKÄYTTÖOIKEUS

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla sekä puheenjohtajalla.

19§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous. Muutospäätös tai päätös purkautumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on yhdistyksen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

MUUT SÄÄDÖKSET

20§ YHDISTYSLAKI

Niiltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita